Thông Báo-Updated News

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2017
Cha Uông Quang Lượng, Giám Đốc Ơn Thiên Triệu của Dòng Chúa Cứu Thế, sẽ giảng thuyết cho chúng ta về đề tài: “Hạnh Phúc trong Gia Đình” tại Thánh Đường:
1. Thứ Năm, ngày 14 tháng 12:
     • 6:30pm: Thánh Lễ
     • Sau Lễ: Huấn từ #1
2. Thứ Sáu, ngày 15 tháng 12:
     • 6:30pm: Thánh Lễ
     • Sau Lễ: Huấn từ #2
3. Thứ Bảy, ngày 16 tháng 12:
     • 10am-12pm: Huấn từ #3
     • 4pm–6pm: Bí Tích Hòa Giải
     • 6:30pm: Thánh Lễ
     • Sau Lễ: Huấn từ #4
4. Chúa Nhật, ngày 17 tháng 12:
     • 7:30am: Thánh Lễ
     • 9:15am – 11:15am: Tĩnh Tâm cho các em
     • 11:45am: Thánh Lễ
     • 4:00pm: Bí Tích Hòa Giải

Lớp Thêm Sức Và Rước Lễ Lần Đầu
Thánh Lễ cho lớp Thêm sức sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 3 năm 2018 lúc 11:45 am. Xin quý phụ huynh nào chưa đóng lệ phí để trang trải cho ngày Tĩnh tâm và ngày mừng lễ Thêm Sức thì xin đến cuối nhà thờ. Ban phụ huynh sẽ ngồi bàn để thâu tiền vào ngày 10 và 17 tháng 12, 2017 sau hai Thánh Lễ Chúa nhật 7:30 am và 11:45 am.
Thánh Lễ cho lớp Rước Lễ Lần Đầu sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 29 tháng 4 năm 2018 lúc 11:45 am. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

[/timed]