Hội Phụ Huynh

 

Hội Phụ Huynh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Austin

HPHGXlogo

Mục Đích: Chia sẽ, giúp phát triển và cung cấp tài liệu cho những sinh hoạt cần thiết của giới trẻ và gia đình trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Austin.

Hội Phụ Huynh sẽ cố gắng giúp giáo xứ hoàn thành những nhu cầu của Ban Giáo Dục và Hội Đồng Mục Vụ trong sự hoạt động ghi ơn thầy cô, tĩnh tâm, tiệc mừng, hỗ trợ các chương trình liên hệ với giá trị gia định, các chương trình phụng vụ xã hội và học đường của các em:

 • Nâng đỡ các sinh hoạt trong Ban Giáo Dục (Việt Ngữ, Giáo Lý, Thiếu Nhi Thánh Thể)
 • Tài trợ tiệc, quà ghi ơn thầy cô trong ba ngành giáo dục
 • Tài trợ chương trình ghi danh vô trường đại học và xin tiền học bổng
 • Hỗ trợ buổi tĩnh tâm giới trẻ trong mùa vọng Giáng Sinh
 • Cộng tác với Hội Đồng Mục Vụ trong chương trình phụng sự việc chung giáo xứ
 • Hỗ trợ các chương trình giúp làm nhịp cầu thông cảm giữa cha mẹ và con cái.

Mission Statement: Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church (HVMCC) Parish Parent Association (Hội Phụ Huynh) is a volunteer organization of parents that exists to share, and support communication and cooperation between parents and the children, faculty (Ban Giáo Dục), and Parish Council (Hội Đồng Mục Vụ).

HVMCC Parish Parent Association (Hội Phụ Huynh) strives to make HVMCC a great parish community by supporting/sponsoring a wide variety of activities that involve the entire student body, teacher appreciation, retreat, college workshop, and parish service projects:

 •  provide service for social events of GL, TNTT, VN
 •  sponsor teacher appreciation event, gift for GL, TNTT, VN teachers
 •  organize/sponsor college prepareness workshop
 •  organize/sponsor youth retreat during Advent
 •  support Parish Council in parish service projects
 •  promote wholesome family interactions.

Dưới sự chấp thuận và ơn lành của Đức Ông Nguyễn Anh Văn và đễ đáp lời mời gọi của thầy Hòa, Hội Phụ Huynh GXCCTĐ được tái lập và hoạt động trở lại Xuân 2015. 12 hội viên xung phong làm việc lâm thời trong Ban Điều Hành để sáng lập mục đích và chương trình của hội. Trong Ban Điều Hành, 5 hội viên nhận chức vụ lâm thời của vai:

 • Mai T Tuấn - Hội Trưởng
 • Nguyễn T. B. Lan - Phó Nội Vụ
 • Phạm N. Mai - Phó Ngoại Vụ
 • Đặng Thắm - Thư Ký
 • Nguyễn K. Loan  Thủ Qũy

Ban Điều Hành lâm thời sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào Xuân 2017. Tất cả phụ huynh trong giáo xứ được quyền ứng cử, chỉ định, và bầu cử ban điều hành chính thức mới. Cha chính xứ , ban cố vấn, và cựu viên trong Ban Điều Hành có quyền chất vấn ứng cử viên mới.

Ban Điều Hành họp mỗi tháng một lần.

Tất cả phụ huynh trong giáo xứ được mời vào Hội Phụ Huynh. Ngày ghi danh vào hội đước tổ chức cùng lúc các em ghi danh cho lớp Giáo Lý, Việt Ngữ, và Thiếu Nhi Thánh Thể. Buổi tổng họp chung cho tất cả hội viên sẽ được cử hành khi cần đến.

******************************************************************************

Answering the call from Deacon Hoa and receiving Monsignor Van Anh Nguyen’s acknowledgement and blessings in the Spring of 2015, HVMCC Parish Parent Association was re-established and made active again after 10 years hiatus. A 12-member Executive Board working on an interim basis was formed to create the mission statement, bylaws and working agenda. Out of the 12 Executive Board members, 5 was asked to volunteer for the Officer positions:

 • Tuan T. Mai – President
 • Lan T. B. Nguyen – Vice-President of Internal Affair
 • Mai N. Pham –  Vice-President of External Affair
 • Tham Dang –  Secretary
 • Loan K. Nguyen – Treasurer

The interim Executive Board and interim Officers are up for a formal vote in the Spring of 2017. Nominations and votes are open to all parish parents. Current Board members, pastor, and Advisor reserve the right to screen all nominees.

The Executive Board has a meeting once per month.

All parish parents are welcome to join the organization. New members can register to join during open registration for CCD, VN, and TNTT. A general meeting for all members occurs on an as need basis.