Parish Office

Posted on by

Parish Office:

  • Parish hours: 10AM – 4:00PM Monday – Friday
  • Phone # (512) 834-8483
  • Email: [email protected]

Linh Mục Chánh Xứ (Pastor): Rev. Joseph Phạm Lê-Minh

Email: [email protected]
Phone: (512)-834-8483

Đức Ông (Emeritus Monsignor): Joseph Nguyễn Anh Văn

Phó Tế (Deacon): Joseph Mai Thế Hòa

Email: [email protected]
phone: (512)-785-4488

Sister Ane Monica Nguyễn, CSC

Email: [email protected]
Phone: (512)-736-7463

Chị Anna Mai Kim Châu

Religious Education Assistant/Phụ Tá Ban Giáo Dục
Email: [email protected]
Phone: (512)-586-4848

Anh Đôminicô Hoàng Bình Hải

Office Assistant/ Phụ Tá Văn Phòng
Email: [email protected]
Phone: (512)-773-9658

Chị Lý Hoàn Kim

Parish Secretary/ Thư Ký Giáo Xứ.
Email: [email protected]
Phone: 512-834-8483