Rua Toi

Lớp Giáo Lý & Rửa Tội Cho Các Em Nhỏ

Xin phụ huynh của các em nhỏ muốn được rửa tội trong tháng 9 này đến tham dự lớp giáo lý vào ngày thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020 lúc 7:15pm tại phòng học 103 để chuẩn bị cho ngày rửa tội, Chúa Nhật ngày 20 tháng 9 sau Thánh Lễ 11:30am