Tin Tức

Spring Break Camp

Spring Break sẽ được tổ chức vào Saturday, Mar 14-16, 2020

  • Location: Eagle’s Wing / 2805 Rr 2341, Burnet, TX
  • Date: 7am Sat Mar 14, 2020 to 4 pm Mon Mar 16, 2020.
  • Registration fee: $60 cho mỗi em / + $20 Bus.

Registration Deadline: February 02, 2020.
Nhận đơn mỗi sáng Chúa Nhật tại Hội Trường từ ngày 15/12/2019 cho đến ngày 02/02/2020.
Sẽ không nhận đơn trễ sau ngày 02 tháng 02 năm 2020.Lớp ESL & Citizenship

Những ai muốn ghi danh học lớp ESL và Chuẩn bị thi Quốc Tịch cho khóa 2020, sẽ khai giảng vào ngày 21 tháng 01 và chấm dứt ngày 20 tháng 5, năm 2020, xin ghi danh với Soeur Ane. 512-736-7463.
Chúng tôi cũng cần tình nguyện viên giúp cho lớp ESL và Chuẩn bị thi Quốc Tịch. Xin liên lạc với Soeur Ane Nguyễn, email và phone trong tờ Thông Tin.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân

Lớp Giáo lý chuẩn bị thành hôn sẽ được tổ chức từ tối thứ sáu 21 đến Chúa nhật 23 tháng 2. Phiếu ghi danh có để sẵn tại cuối nhà thờ. Những đôi bạn trẻ nào dự định thành hôn vào năm 2020 và đầu năm 2021 phải tham dự khóa học này, vì mỗi năm chỉ có một khoá học mà thôi.