Dcyc

Đại Hội Giới Trẻ Địa Phận (DCYC) Waco, Texas – Ngày 2 – 4 Tháng 02, 2024

For Information in English Please visit the Diocese web page here

Mục Đích DCYC
  • Địa Phận: Tạo điều kiện cho giới trẻ gặp gỡ Chúa Kitô qua ghi thức phụng vụ, bí tích, và các thuyết trình hấp dẫn phản ảnh nhiều yêu cầu khác nhau của giới trẻ trong địa phận
  • Giáo xứ: đáp ứng lời kêu gọi trong Năm Phục Hưng Thánh Thể – National Eucharistic Revival nơi giới trẻ
  • Giáo xứ: tạo điều kiện cho các em thấy sức sống niềm tin Công Giáo của các bạn đồng tuổi trong địa phận Austin
Tham dự viên và đơn
Liên Lạc
Nếu quý vị có câu hỏi xin liên lạc chúng tôi: