Hội Đồng Mục Vụ

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ CTTĐVN

Austin, Texas

Lời Giới Thiệu (Introduction) Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Austin, Texas chính thức được thành lập vào năm 1990 khi giáo xứ được hình thành, với sự chấp thuận của Đức ông chánh xứ Giuse Nguyễn Anh Văn để phụ giúp ngài trong các chương trình mục vụ và phát triển giáo xứ.

Tôn Chỉ: (Principle) Noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam phục vụ Chúa và cộng đoàn trong tinh thần khiêm cung. Có đức tin vững mạnh, biết hy sinh, sốt sáng trong mọi công tác. Là gạch nối giữa linh mục chánh xứ và cộng đoàn để liên kết mọi thành viên, hội đoàn trong giáo xứ thành một đại gia đình để thờ phượng Chúa và xây dựng giáo xứ ngày một tốt hơn.

Mục Đích: (Purpose) Đồng hành với linh mục Chánh xứ để phục vụ cộng đoàn. Liên kết các đoàn thể, phong trào, ban ngành để thờ phượng kính mến Chúa và phục vụ giáo hội.

Cầu nguyện và nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Bảo tồn những truyền thống văn hoá tốt cuả người công giáo Việt Nam tại hải ngoại. Khuyến khích, cổ vũ các sinh hoạt đạo đức, giáo dục, văn hóa, xã hội trong cộng đoàn.

Sinh Hoạt: (Activities) Là hội đồng tư vấn cho linh mục chánh xứ, họp với ngài vào mỗi thứ Ba đầu tháng. Tổ chức và hướng dẫn các buổi họp với các đoàn thể, phong trào, ban ngành khi cần. Tổ chức và phân chia công tác cho những sinh hoạt trong giáo xứ vào những dịp lễ trọng, tết, gây quĩ và những việc cần đến trong giáo xứ.

Hội Đổng Mục Vụ Đương Nhiệm: (Staff)

 • Antôn Phan Bình, Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ
 • Giuse Lê Trọng Sinh, Phó Chủ Tịch Nội Vụ
 • Phanxicô Xavier Hoàng Vũ Ngọc Tường, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
 • Anna Trương Thị Giáng Hương, Thư ký & Thủ Qũy
 • Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Thanh
 • Phaolô Nguyễn Đức Khánh
 • Giuse Phạm Trí
 • Anthony Nguyễn Đức Vũ Đà
 • Gioan Baotixita Trần Hữu Phú
 • Theresa Nguyễn Sương Mai
 • Maria Nguyễn Kim Sáng
 • Anna Nguyễn Thị Hưng