Mission

Posted on by

Mission Statement:

  • Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church is a warm American-Vietnamese family unified by our Roman Catholic faith through the celebration of all the sacraments and rich with Vietnamese cultures and unite everyone as one family in Christ.
  • Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là một cộng đoàn gia đình thân thương xum họp để học hỏi và sống đạo với một tinh thần anh em cùng một phong tục tập quán của người Việt và cũng là một gia đình gọi Thiên Chúa là Cha.