Confirmation

Bí Tích Thêm Sức:

Bí tích Thêm Sức giúp tăng trưởng  các ơn đã lãnh nhận trong bí tích Thánh Tẩy:

 • Giúp ta trưởng thành trong đời sống thiêng liêng làm con Thiên Chúa (x.Rm 8,15).
 • Giúp kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô hơn (x.1Cr 12,3), và tham gia gắn bó với đời sống Giáo Hội (x.1Cr 12,4-13.27-30).
 • Giúp làm chứng cho Chúa Kitô bằng cách xây dựng Nước Thiên Chúa qua cuộc sống tốt lành của mình, gọi là truyền giáo (ánh sáng trần gian, muối cho đời [x.Mt 5,13-16], men trong bột [x.Lc 13,20-21]).

Bí tích Thêm Sức cũng ghi một dấu ấn thiêng liêng của Chúa Thánh Thần không thể tẩy xóa nên chỉ lãnh nhận một lần.

Be Sealed With The Holy Spirit:

 • We are sealed with the Holy Spirit in our baptism. This reality is signified by the holy oil which is traced on the forehead of the person being baptized in the form of a cross. The sacrament imparts an indelible character.  God’s life comes to us and makes us “children of God” and “heirs with Christ.”
 • In the sacrament of Confirmation we become soldiers of Christ, sealed in the Spirit to become witnesses in a mature way to Christ’s gospel. As a symbol of this new strength in the Spirit that we must be ready to give up our lives for the faith, as so many others have in the past.

Bí Tích Thêm Sức:

 • Tuổi từ 14 tới 16 tuổi.
 • Cần phải qua tối thiểu là hai năm học trong lớp Giáo Lý (Lớp 8 và Lớp 9).
 • Tại GX, thì Bí tích thêm sức thường tổ chức hai năm một lần (vào năm chẵn).
 • Cần thiết của người đỡ đầu:
  • Phải 18 tuổi trở lên.
  • Không phải là cha mẹ của người lãnh bí tích Thêm Sức
  • Phải là người Kitô hữu và đã lãnh nhận đủ ba bí tích: Rửa tội, Mình Máu Thánh Chúa và Thêm Sức.
  • Sống đúng gương mẫu là người Kitô hữu.