ESL And US Citizenship

Chưong Trình Lớp Anh Văn và Luyện Thi Quốc Tịch

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Mục Đích: 

Để giúp quí vị giảm bớt chút ít những khó khăn về Sinh Ngữ, chúng tôi có những lớp Anh Văn cho quí vị vào tối Thứ Ba và Thứ Tư do quí thầy cô Mỹ và Việt tình nguyện.  Các thầy cô đã được huấn luyện qua Catholic Charity thuộc Địa Phận Austin, Texas.

Chương Trình:  Chương trình được bắt đầu từ Tháng 1 tới Tháng 5 mỗi năm.  Lệ phí $30 đểu mua tài liệu.

Giờ Học: Lớp học được tổ chức vào tối Thứ Ba và Thứ Tư từ 6:30 PM đến 8:00 PM

Ghi Danh: Xin quí vị liên lạc

Quí Thầy Cô Phụ Trách Lớp:

  • ESL: Cô Maria Nguyễn
  • Citizenship: Cô Nguyễn Hằng Nga và Cô Phạm Tuyết Mai