Baptism

Bí Tích Rửa Tội Là Gì?

Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập cho ta được tha tội nguyên tổ và các tội riêng ta phạm trước khi lãnh Bí tích ấy; đồng thời, thông ban sự sống siêu nhiên cho ta được làm con Chúa và con Hội Thánh.

 • Làm con Chúa: tội lỗi làm tắc nghẽn mạch sống siêu nhiên Thiên Chúa đổ vào lòng ta. Giờ đây, nhờ phép Rửa, mạch sống ấy được khai thông, sự sống Thiên Chúa lại chạy vào linh hồn ta. Như thế, nhờ Bí tích Rửa tội, ta trở thành con cái Chúa, đáng được hưởng gia nghiệp trên trời.
 • Làm con Hội Thánh: Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm(nhiệm thể) của Chúa Giêsu, có Chúa là đầu, các tín hữu là chi thể. Khi một người lãnh nhận Bí tích rửa tội, người ấy được tháp nhập vào nhiệm thể. Hơn nữa chính Hội Thánh cử hành Bí tích Rửa tội, thông ban cho người ấy sự sống siêu nhiên. Vì thế, người ấy cũng được làm con Hội Thánh.

Chương Trình Chuẩn Bị Cho Bí Tích Rửa Tội:

 • Cha mẹ và người đỡ đầu cần phải học qua lớp “Bí Tích Rửa Tội”. Lớp được tổ chức vào mỗi tối thứ năm tuần thứ hai của mỗi tháng lúc 7:15-9:00 PM.
 • Cần thiết của người đỡ đầu:
  • Phải 18 tuổi trở lên.
  • Không phải là cha mẹ của người lãnh bí tích Rửa Tội
  • Phải là người Kitô hữu và đã lãnh nhận đủ ba bí tích: Rửa tội, Mình Máu Thánh Chúa và Thêm Sức.
  • Sống đúng gương mẫu là người Kitô hữu.
 • Bí tích rửa tội được cử hành vào Chủ Nhật tuần thứ ba của mỗi tháng sau thánh lễ 9:45AM.