Ca Đoàn Phanxico

Ca đoàn Phanxicô
Francis Choir

Lời Giới Thiệu – Ca đoàn Phanxicô được thành lập từ năm 1986 gồm có trên dưới 40 ca
viên gia nhập với nhiều lứa tuổi.

Introduction: Francis choir was established from 1986 with more than 40 members. Age ranges from college age and up.

Tôn Chỉ – Ca đoàn Phanxicô được thành lập không ngoài mục đích hỗ trợ cho phụng
vụ, giúp đỡ cộng đoàn dân Chúa diễn tả, biểu lộ, và chia sẻ đức tin cùng anh
chị em mình.

Mission: The choir is established with the purpose to support the liturgy so the people of faith can join to participate in singing, praising God, and sharing their faith with one another.

Mục Đích – Đem các ca viên với lời ca tiếng hát để ca tụng và đến gần với Chúa, noi
gương thánh Phanxicô với lòng khiêm nhường và yêu thương anh chị em.

Objective: To bring all choir members to be closer to God and to each other through their singing talent and to follow the footstep of saint Francis of being humble and love for everyone.

Điều Kiện Gia Nhập Ca Đoàn:
• Là hội viên của giáo xứ
• Sinh hoạt đều đặn ít nhất là 3 tháng trước khi chính thức là ca viên
• Tự nguyện gia nhập
• Phải giữ nội quy và kỷ luật ca đoàn

Requirement for joining choir:
• Must be member of the church
• Must be an active member, regularly practice for at least 3 months before consider an official member of the choir
• Volunteer to join
• Must follow and keep the rules of the choir

Sinh Hoạt – Ca đoàn tập hát mỗi thứ Sáu từ 7:30 tối – 9:30 tối và Chúa nhật trước lễ 45 phút.

Activity & Practice time:

 1. Practice time:
  • Friday from 7:30 pm – 9:30pm
  • Sunday 45 minutes prior to 09:45 mass
 2.  Activities:
  • Sing for weddings
  • Sing for funerals
  • Sing with other choir on special occasions

Ban Điều Hành (Staff) 2023-2025:

 • Ca trưởng (Choir director): Bùi Thụy
 • Ca phó (Assistant director): Phạm Huy Mạnh
 • Trưởng ban sinh hoạt (Activity Coordinator): Nguyễn Giang
 • Phó Ban Sinh Hoạt:  Hoàng Bá
 • Thủ quỹ (Treasurer): Hà Loan
 • Trưởng ban kỹ thuật (Sound Coordinator): Nguyễn Tùng
 • Phó Ban Kỹ Thuật: Nguyễn Tùng
 • Thư ký (Secretary): Phạm Diemi

Link to Google Drive