Giáo Lý

Chương Trình Giáo Lý Công Giáo

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Austin, Texas.

Xin quý phụ huynh cùng các em học sinh hãy vào Trang Giáo Lý (Religious Education Portal) để biết thêm chi tiết.
Mục đích của Chương Trình Giáo Lý Công Giáo Song Ngữ được tổ chức là để tiếp nối sứ mạng rao giảng của Chúa Giêsu. Chương trình được tổ chức theo chương trình đề ra của giáo phận Austin, với cách thức học và thực hành trong một khung cảnh yêu thương và cảm thông, nơi mà các học sinh có cơ cảm nghiệm và thực thi sứ mạng của Chúa Giêsu.
Mission Statement of Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church, Austin, Texas
The Bilingual Faith education and formation is the Catholic Religious Education Ministry in the parish following the guide line from Diocese of Austin. With Jesus as our model and inspiration of both Vietnamese/American cultures, we share in the Church’s ministry of the religious education of children and youth. The Religious Education Program provides a loving and compassionate atmosphere where our students can learn and live the message of Jesus. Through the program efforts, our students deepen their Catholic Christian identity and faith through religious instruction, formation in conscience, prayer, worship, and an understanding of and involvement in areas of Christian service.
Ban Giáo Lý Công Giáo- Catholic Religious Education

Coming to God-1st Grade (Lớp 1)

Age: 6 (6 tuổi)

Book (Sách): “We Believe – God Loves Us-Chúa yêu chúng ta”

 • God Gives Us the World
 • God Gives Us Jesus
 • Jesus Christ Gives Us the Church
 • Our Catholic Church and Us

Coming to Jesus- 2nd Grade (Lớp 2)

Age: 7 (7 tuổi)

Book (Sách): “We Believe – Jesus Shared God’s Life
Chúa Giêsu chia sẻ tình yêu Thiên Chúa với con người.”

 • Our Catholic Faith
 • The Sacrament of Reconciliation
 • The Sacrament of Eucharist
 • We Celebrate the Eucharist

Celebrating the Eucharist –3rd Grade (Lớp 3- Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu)

Age: 8 (8 tuổi)

Book (Sách): “We Believe
-Celebrate First Penance
– Celebrate First Communion
Lãnh nhận bí tích Mình và Máu Thánh Chúa”

 • First Penance
 • First Eucharist

Coming to the Church- 4th Grade (Lớp 4)

Age: 9 (9 tuổi)

Book (Sách): “We Believe – We Are the Church Chúng ta và giáo hội”

 • Jesus Christ Gives Us His Church
 • We Live the Way of Jesus Christ In Our Parish
 • Our Church and Our Parish
 • United in Our Catholic Church

Coming to God’s love-5th Grade (Lớp 5)

Age: 10 (10 tuổi)

Book (Sách): “We Believe – God’s Law Guides Us
Luật lệ giáo hội và cuộc sống người Kitô hữu”

 • Living As a Catholic Christian
 • Invited to Be Disciples
 • We Bring Fullness of Life to Others
 • We Live As Christians

Coming to God’s life-6th Grade (Lớp 6)

Age: 11 (11 tuổi)

Book (Sách): “We Believe – We Meet Jesus in the Sacraments
Con người gặp Chúa Giêsu qua các bí tích”

 • Jesus Christ Blesses Our Lives
 • Sacrament of Initiation
 • Sacrament of Healing and Service
 • Community of Faith, Hope, and Love

Coming to God’s world-7th Grade (Lớp 7)

Age: 12 (12 tuổi)

Book (Sách): “We Believe – We are God’s People- Chúng ta là con cái của Chúa”

 • The Bible and Us
 • Living By a Covenant
 • Living By Faith
 • Living In Jesus Christ

Understanding catechism-8th Grade (Lớp 8- Lớp Chuẩn Bị Thêm Sức)

Age: 13 (13 tuổi)

Book (Sách): UNDERSTANDING THE CATECHISM: THE CREED’ and ‘MORALITY’
Tìm hiểu giáo lý- Đức tin và đạo đức Công Giáo”

 • Creed
 • Morality

Celebrating the confirmation-9th Grade (Lớp 9- Lớp Thêm Sức)

Age: 14 (14 tuổi)

Book (Sách): “Your Journey to Confirmation (Chosen)-
Cuộc Hành Trình Trong Bí ích Thêm Sức”

 • Confirmation
 • Send Out

Understanding Old Testament-10th Grade (Lớp 10)

Age: 15 (15 tuổi)

Book (Sách): “Path Thru Scripture”-Old Testament- Cựu ước”

Understanding New Testament-11th Grade (Lớp 11)

Age: 16 (16 tuổi)

Book (Sách): “Path Thru Scripture” -New Testament- Tân Ước”

Being Catholic- 12th Grade (Lớp 12)

Age: 17 (17 tuổi)

Book (Sách): “Mystery of God-Mầu Nhiệm Thiên Chúa ”