Vocation

Posted on by

Lời Kêu Gọi Của Cha Chánh Xứ

“Then He said to his disciples, “The harvest is abundant but the labourers are few; so ask the Master of the harvest to send out labourers for His harvest.” (Matthew 9:37-38)Indeed, our society today is in need of many religious brother and sister. So many churches have closed their doors because of the lack of priests and nuns to celebrate the Sacraments or serve spiritual needs.

I appeal to you – the youth, to pray and discern yourself to recognize your goals and desires in life. If you have a will and desire to serve God and His people, either in a Monastery or in our Diocese, please boldly come to me anytime, so that I can share/provide any help or guidance for you to become God’s instruments.

Fr. Joseph Lê-Minh Pham
Pastor,

Phone: (512) 834-8483
Email: [email protected]

“Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,37-38)

Thật vậy, xã hội ngày nay đang thiếu rất nhiều các Tu Sĩ nam nữ. Có rất nhiều Nhà Thờ phải đóng cửa vì thiếu Linh Mục, tu sĩ nam nữ để phục vụ.

Tôi kêu gọi các bạn trẻ, hãy cầu nguyện và tìm hiểu về chính mình để nhận ra những ước muốn của mình. Nếu các bạn có ý ngay lành và ước muốn dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, hoặc trong Nhà Dòng hoặc Triều, xin hãy mạnh dạn đến với tôi bất cứ lúc nào để tôi có dịp chia sẻ những bước đường để các bạn có thể trở nên công cụ của Chúa.

Linh Mục Chánh Xứ
Giuse Phạm Lê-Minh

Phone: (512) 834-8483
Email: [email protected]