Our Seminarians

 

Priest and Permanent Deacon

Linh Mục Giuse Ngô Đình Thông, C.Ss.R. Thụ Phong Linh Mục: June 16, 2007
Dòng Chúa Cứu Thế (Redemptorist Missionaries)
Linh Mục Phaolô Nguyễn Minh Justin Thụ Phong Linh Mục: June 06, 2009
Địa Phận Austin
Linh Mục Anphongso Maria Quan Sang Thụ Phong Linh Mục: June 06, 2015
Địa Phận Austin
Linh Mục Giuse Đinh Kim Dũng Thụ Phong Linh Mục: June 23, 2018
Địa Phận Austin
Linh Mục Micae Hoàng T. Thiên, C.Ss.R. Thụ Phong Linh Mục: July 29, 2023 Dòng Chúa Cứu Thế
Redemptorist Missionaries
Phó Tế Giuse Mai Thế Hòa Thụ Phong Phó Tế: February 06, 2010
Địa Phận Austin
Phó Tế Giuse Nguyễn Duy Giáo Thụ Phong Phó Tế: March 30, 2019
Địa Phận Austin
Phó Tế Đôminicô Hoàng Bình Hải Thụ Phong Phó Tế: March 19, 2022
Địa Phận Austin


Sister

Sơ Agnes Nguyễn Thị Anh Đào , O.P. Ngày Khấn: July 29, 1995
Dòng Đa Minh
Sơ Maria Trần thị Lan Ngày Khấn: August 02, 1998
The Franciscan Sisters of St Elizabeth
Sơ Maria Angela Phạm Thúy Trinh, OP. Ngày Khấn: August 05, 2000
Dòng Đa Minh
Sơ Mary Margaret Phạm Kim Khánh, O.P. Ngày Khấn: July 07, 2012
Dòng Đa MinhSeminarians

Brother Giuse Nguyễn Anthony Thành Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
Divine Word Missionaries
Anna Nguyễn Thị Mỹ Hà Dòng Mân Côi