Our Seminarians

 

Priests and Sisters

Linh Mục Giuse Ngô Đình Thông, C.Ss.R. Thụ Phong Linh Mục: June 16, 2007
Dòng Chúa Cứu Thế (Redemptorist Missionaries)
Linh Mục Phaolô Nguyễn Minh Justin Thụ Phong Linh Mục: June 06, 2009
Địa Phận Austin
Linh Mục Anphongso Maria Quan Sang Thụ Phong Linh Mục: June 06, 2015
Địa Phận Austin
Linh Mục Giuse Đinh Kim Dũng Thụ Phong Linh Mục: June 23, 2018
Địa Phận Austin
Sơ Mary Margaret Phạm Kim Khánh, O.P. Ngày Khấn: July 07, 2012
Dòng Đa Minh
Sơ Maria Trần thị Lan Ngày Khấn: August 02, 1998
The Franciscan Sisters of St Elizabeth

Permanent Deacon

Phó Tế Giuse Mai Thế Hòa Địa Phận Austin
Phó Tế Giuse Nguyễn Duy Giáo Địa Phận Austin

Deacon Candidates

Đôminicô Hoàng Bình Hải Địa Phận Austin

Seminarians

Brother Giuse Nguyễn Anthony Thành Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
Divine Word Missionaries
Brother Micae Hoàng T. Thiên, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế
Redemptorist Missionaries
Anna Nguyễn Thị Mỹ Hà Dòng Mân Côi