Our Seminarians

 

Priest and Permanent Deacon

Linh Mục Giuse Ngô Đình Thông, C.Ss.R. Thụ Phong Linh Mục: June 16, 2007
Dòng Chúa Cứu Thế (Redemptorist Missionaries)
Linh Mục Phaolô Nguyễn Minh Justin Thụ Phong Linh Mục: June 06, 2009
Địa Phận Austin
Linh Mục Anphongso Maria Quan Sang Thụ Phong Linh Mục: June 06, 2015
Địa Phận Austin
Linh Mục Giuse Đinh Kim Dũng Thụ Phong Linh Mục: June 23, 2018
Địa Phận Austin
Phó Tế Giuse Mai Thế Hòa Thụ Phong Phó Tế: February 06, 2010
Địa Phận Austin
Phó Tế Giuse Nguyễn Duy Giáo Thụ Phong Phó Tế: March 30, 2019
Địa Phận Austin
Phó Tế Đôminicô Hoàng Bình Hải Thụ Phong Phó Tế: March 19, 2022
Địa Phận Austin

Transitional Deacon

Brother Micae Hoàng T. Thiên, C.Ss.R. Thụ Phong Phó Tế: April 30, 2022 Dòng Chúa Cứu Thế
Redemptorist Missionaries

Sister

Sơ Mary Margaret Phạm Kim Khánh, O.P. Ngày Khấn: July 07, 2012
Dòng Đa Minh
Sơ Maria Trần thị Lan Ngày Khấn: August 02, 1998
The Franciscan Sisters of St Elizabeth


Seminarians

Brother Giuse Nguyễn Anthony Thành Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
Divine Word Missionaries
Anna Nguyễn Thị Mỹ Hà Dòng Mân Côi