Ethics And Integrity In Ministry

Posted on by

Đạo Đức và Liêm Chính Trong Mục Vụ (EIM)

Ngăn Chặn Xâm Hại và Chu Cấp Sự Chữa Lành 

Đức giám mục Joe S. Vasquez và giáo phận Austin cam kết ngăn chặn việc xâm hại bất kỳ người nào trong cộng đoàn Dân Chúa và hỗ trợ những người đã từng bị xâm hại.  Xin truy cập ww.austindiocese.org/eim để tìm hiểu về các yêu cầu và thủ tục cho việc báo cáo nếu bạn biết hoặc có lý do hợp lý để tin rằng việc xâm hại đã xảy ra cho một trẻ vị thành niên, người già hoặc người lớn bị khuyết tật, hoặc nếu bạn lo ngại về các hành vi không đạo đức khác của nhân viên hoặc thiện nguyện viên của Giáo Hội.  

Giáo phận Austin buộc tất cả các giáo sĩ, các nam nữ tu sĩ, chủng sinh, nhân viên, và giáo dân thiện nguyện viên đang phục vụ trong các mục vụ phải tuân giữ những luật lệ EIM của giáo phận.

Để tuân giữ các luật lệ của EIM, mỗi người phải:

 • Có tài khoản với VIRTUS.org,
 • Đầu tiên, tham dự khóa đào tạo trực tiếp (in person)
 • Sau đó, hoàn tất khóa đào tạo bồi dưỡng trực tuyến (on-line) ba năm một lần
 • Và đồng ý để được kiểm tra lý lịch ba năm một lần.

Càng nhiều người trong giáo phận của chúng ta được đào tạo để phát hiện và báo cáo hành vi xâm hại và không phù hợp, thì giáo xứ, trương học, và cộng đồng của chúng ta sẽ càng an toàn hơn cho trẻ em và những người lớn yếu thế, dễ bị tổn thương.

Đễ tìm hiểu thêm về những luật lệ EIM và các yêu cầu tuân giữ các luật lệ này, xin liên lạc:

Nếu bạn là nạn nhân của việc lạm dụng tình dục và lo ngại về việc bạn tham dự hội thảo, xin vui lòng liên lạc với Giám Đốc EIM theo số 512-949-2447 để thảo luận về việc ắp xếp cho một cuộc hội thảo thay thế.  


 

Office of Ethics and Integrity in Ministry (EIM)

 

The mission of the Ethics and Integrity in Ministry program is to protect the people of the Diocese of Austin from abuse and unethical behavior through education, action and reporting, and to listen to and learn from those who have experienced abuse in order to provide healing.

The EIM Office:

 1. completes background check screening and provides training and education programs;
 2. maintains a diocesan database for EIM compliance monitoring;
 3. serves as a resource to clergy, employees and volunteers at parishes, schools and diocesan offices;
 4. promotes implementation of EIM policies;
 5. submits an annual audit which verifies diocesan compliance with the requirements of the Charter for the Protection of Children and Young People; and
 6. serves the diocesan Lay Review Board in fulling its duties.

Additionally, the EIM Office receives Notices of Concern or complaints about possible unethical behavior in ministry and directs each Notice of Concern or complaint in accordance with EIM policies and procedures. For example:

 • Notices of Concern involving possible abuse of a minor, elderly adult or adult with a disability are reviewed in accordance with the Charter; and
 • Notices of Concern not involving minors or abuse, but involving other possible inappropriate conduct, are directed to the appropriate diocesan office for review.

The Coordinator of Victim Assistance and Pastoral Support (VAC) is responsible to the bishop but communicates directly with the EIM Office and the Vicar General and may also collaborate with the Lay Review Board and the bishop.

Office of Ethics and Integrity in Ministry

EIM Office | 6225 E US 290 HWY SVRD EB, Austin, TX 78723
Abby Turner, Associate Director
(512) 949-2447 | [email protected]
Kathy McCormick, Coordinator of Victim Assistance & Pastoral Support (VAC)
(512) 949-2400 | [email protected]
EIM Policies www.austindiocese.org/eim-policies
Charter for the Protection of Children and Young People www.usccb.org/charter