Thiếu Nhi Thánh Thể

TNTT-logoĐoàn TNTT- Who Are We?

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Don Bosco, Austin- Thuộc Miền Nam, Hoa Kỳ.  Dựa theo phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động.

The Don Bosco Vietnamese Eucharistic Youth Movement is a non-profit organization, of Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church Austin Chapter, under Southern Region of TNTT American under the leadership of the Catholic Church. Its aim is to teach youths to be virtuous people and good Christians. It also offers apostolate services for the youth. Throughout its years of service, the Movement has kept pace with social and cultural changes of the day in an attempt to reach out to the youth of all times.

Mục Đích (Our Purpose):

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhằm hai mục đích (The Eucharistic Youth Movement has two general purposes:)

 • Đào Luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo (To educate and to train youths in becoming a better person as well as an excellent Christian.)
 • Đoàn ngũ hoá và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyềnTin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội (To educate and to train youths in becoming a better person as well as an excellent Christian.)

Phương Pháp Giáo Dục (Methods):

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể sử dụng những phương pháp thích hợp để giáo dục thanh thiếu niên về hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên.

 • Tự Nhiên: Thiếu Nhi Thánh Thể dùng những phương pháp tự nhiên như ca vũ, sinh hoạt ngoài trời, vào sa mạc, hoạt động xã hội… mà các hoạt động này được thấm nhuần tinh thần Thánh Kinh.
 • Siêu Nhiên: Thiếu Nhi Thánh Thể đặt căn bản cho đời sống tinh thần bằng cách Sống Ngày Thánh Thể qua việc Dâng Ngày, Cầu Nguyện, Rước Lễ, thực hiện Bó Hoa Thiêng, Tĩnh Huấn, Chia Sẻ Lời Chúa…
 • Our Ideal

Eucharistic Youth Movement accepts The Eucharistic Jesus Christ as its focal point, as source of spiritual life, and as ideal for the life of its members.

Our Principles

 1. Live God’s Word and be united with the Eucharistic Christ through Prayer, Communion, Sacrifice, and Apostolic Work under the guidance of the Holy Spirit, particularly apostolic work by the youth: “The youth must do apostolic work first and directly to the youth” (Decree Lay Apostolic, no. 12)
 2. Love and honor the Blessed Virgin Mary, Mother of the Savior, so that through Our Mother, we receive Christ and take Christ into our lives in a perfect way.
 3. Honor the Vietnamese Martyrs; follow their examples to become witnesses for the Good News of Christ.
 4. Love and obey the representative of Christ, the Pope, who is the leader of the Eucharistic Youth, and at the same time pray and implement the monthly wishes of the Holy Father.
 5. Improve humanity; protect and develop Vietnamese traditions and culture.

Ban Điều Hành (Leader structure):

 • Đoàn Trưởng (President):                                     Teresa Đặng Ngọc Loan
 • Đoàn Phó Quản Trị (VP Administrative Affairs):    Theresa Phạm Jasmine
 • Đoàn Phó Nghiên Huấn (VP Academic Affairs):   Isave Mai Hà Nhi
 • Thư Ký (Secretary):                                               Maria Nguyễn Tâm-Hồng
 • Thủ Quỹ (Treasurer):                                             Giuse Nguyễn Tony

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể gồm 4 ngành chia theo lứa tuổi như sau:

 • ẤU NHI (Young Teen) với khẩu hiệu NGOAN: từ 6 đến 9 tuổi (6-9 Years Old).
  • Ngành Trưởng Ấu Nhi (Division Leader):                Giuse Nguyễn Tony
  • Ngành Phó Ấu Nhi (Assistant Division Leader):      Giuse Nguyễn Tommy
 • THIẾU NHI (Teen) với khẩu hiệu HY SINH: từ 10 đến 13 tuổi (10-13 Years Old).
  • Ngành Trưởng Thiếu Nhi (Division Leader):           Teresa Nguyễn Thuỳ
  • Ngành Phó Thiếu Nhi (Assistant Division Leader): Phaolô Phạm Khang
 • NGHĨA SĨ (Young Adult) với khẩu hiệu CHINH PHỤC: từ 14 đến 16 tuổi (14-16 Years Old)
  • Ngành Trưởng Nghĩa Sĩ (Division Leader):            Giuse Nguyễn H. Phong Peter
  • Ngành Phó Nghĩa Sĩ (Assistant Division Leader):   Maria Gorette Vũ Kim Mỹ
 • HIỆP SĨ (Adult) với khẩu hiệu DẤN THÂN: từ 16 đến 17 tuổi (16-17 Years Old)
  • Ngành Trưởng Hiệp Sĩ (Division Leader):               Maria, Gioan Baotixita, Trần Phi
  • Ngành Phó Hiệp Sĩ (Assistant Division Leader):     Giuse Nguyễn Denny