Parish Office

Posted on by

Parish Office

  • Parish hours: Monday – Thursday: 10AM – 5:00PM
    Friday: 12:00 pm -2:00 pm
  • Phone # (512) 834-8483
  • Email: [email protected]

...
Linh Mục Chánh Xứ (Pastor):
Rev. Joseph Phạm Lê-Minh

Email: [email protected]

Phone: (512)-834-8483

...
Đức Ông (Emeritus Monsignor):
Rev. Joseph Nguyễn Anh Văn

Card image

Phó Tế (Deacon)
Joseph Mai Thế Hòa

Email: [email protected]
phone: (512)-785-4488

Card image

Phó Tế (Deacon)
Joseph Nguyễn Duy Giáo

Email:
phone: (512) 659-5962

Card image

Phó Tế (Deacon)
Đôminicô Hoàng Bình Hải

Email: [email protected]
Phone: (512)-773-9658

...
Sister Ane Monica Nguyễn, CSC

Email: [email protected]
Phone: (512)-736-7463


Card image

Anna Mai Kim Châu

Religious Education Assistant/Phụ Tá Ban Giáo Dục
Email: [email protected]
Phone: (512)-586-4848

Card image

Phó Tế (Deacon) Đôminicô Hoàng Bình Hải

Office Assistant/ Phụ Tá Văn Phòng
Email: [email protected]
Phone: (512)-773-9658

Card image

Lucie Lý Hoàn Kim

Parish Secretary/ Thư Ký Giáo Xứ.
Email: [email protected]
Phone: 512-834-8483