Education

Posted on by

Chương Trình Giáo Lý Trẻ Em-Religious Education Program
 • Tuổi từ 6 cho tới 18 (Age from 6 to 18 years old)
 • Time and date: Every Sunday from 9:30 to 10:30AM
 • Chương trình từ cuối tháng 8 cho đến tuần thứ ba của tháng 5.
 • Ghi danh/Registration – Here

 

Chương Trình Giáo Lý Người Lớn- RCIA
 • Tuổi từ 18 trở lên (Age from 18 and older)
 • Time and date: Every Sunday from 10:30AM-11:20AM
 • Chương trình từ cuối tháng 8 cho đến tuần thứ ba của tháng 5.
 • Ghi danh/Registration – Here

 

Chương Trình Lớp Việt Ngữ- Vietnamese Language Classes
 • Tuổi từ 6 cho tới 18 (Age from 6 to 18 years old)
 • Time and date: Every Saturday from 9:00AM to 12:00PM
 • Chương trình từ cuối tháng 8 cho đến tuần thứ ba của tháng 5.
 • Ghi danh/Registration – Here

 

Chương Trình Học Lớp Chuẩn Bị Thi Công Dân Mỹ- U.S. Citizenship Class for Vietnamese

 

Chương Trình Anh Văn Cơ Bản- ESL (English as Second Language)