Holy Days Of Obligation


Canon 1246, §2 – Holy Days of Obligation

On December 13, 1991 the members of the National Conference of Catholic Bishops of the United States of America made the following general decree concerning holy days of obligation for Latin Rite Catholics:

In addition to Sunday, the days to be observed as holy days of obligation in the Latin Rite dioceses of the United States of America, in conformity with canon 1246, are as follows:

 • January 1, the solemnity of Mary, Mother of God
 • Thursday of the Sixth Week of Easter, the solemnity of the Ascension
 • August 15, the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary
 • November 1, the solemnity of All Saints
 • December 8, the solemnity of the Immaculate Conception
 • December 25, the solemnity of the Nativity of Our Lord Jesus Christ

Whenever January 1, the solemnity of Mary, Mother of God, or August 15, the solemnity of the Assumption, or November 1, the solemnity of All Saints, falls on a Saturday or on a Monday, the precept to attend Mass is abrogated.

This decree of the Conference of Bishops was approved and confirmed by the Apostolic See by a decree of the Congregation for Bishops (Prot. N. 296/84), signed by Bernardin Cardinal Gantin, Prefect of the Congregation, and dated July 4, 1992.

Các Ngày Lễ Trọng Buộc Trong Năm

Ngày 13 tháng 12 năm 1991, Hội Đồng Giám Mục của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã đưa ra sắc lệnh về các ngày lễ trọng buộc cho Thánh Lễ Công Giáo. Cộng thêm vào ngày Chúa Nhật, các ngày lễ trọng buộc theo giáo luật 1246 được cử hành trên khắp giáo phận của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ bao gồm:

 • Ngày 1 tháng Giêng – Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
 • Thứ Năm trong tuần thứ sáu mùa Phục Sinh – Lễ Chúa Thăng Thiên
 • Ngày 15 tháng 8 – Lễ Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời
 • Ngày 1 tháng 11 – Lễ Các Thánh
 • Ngày 8 tháng 12 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
 • Ngày 25 tháng 12 – Lễ Giáng Sinh

Một khi các ngày 1 tháng Giêng, ngày 15 tháng 8, hay ngày 1 tháng 11 rơi vào ngày thứ Bảy hay ngày thứ Hai, thì luật buộc tham dự Thánh Lễ được miễn trừ.