Preparation For Loved Ones

Chuẩn Bị Cho Người Thân – In Case of Emergency

 1. Nên Chuẩn Bị Cho Hậu Sự Trước (VP Giáo xứ có thể giúp):
  • Nghĩa Trang – Cemetery:
   • Cook-Walden: Chị Minh Anh Trần (512) 239-8425.
   • Our Lady Of The Rosary: (512) 863-8411.
   • Assumption Cemetery: (512) 442-4252.
  • Nhà Quàn – Funeral Home:
   • Cook-Walden: Chị Minh Anh Trần (512) 239-8425.
   • Austin Peel & Son: Mr. Billy Peel (512) 419-7224
   • Nhà Quàn An Lạc: Chị Adeline Bùi (512) 375-4250
 2. Khi Thân Nhân Đau Nặng:
  • Cần lời cầu nguyện: Liên lạc Bà Cố Phạm Điều Lý, số điện thoại: (737) 247-8950.
  • Cần Xức Dầu: Xin liên lạc ông Hoàng Hải, số điện thoại (512) 773-9658.
  • Cần Rước Lễ như Của Ăn Đàng: Liên lạc ông Hoàng Phan, số điện thoại: (512) 762-5247.
 3. Khi Thân Nhân Hấp Hối:

  Xin liên lạc ông Hoàng Hải, số điện thoại (512) 773-9658.

 4. Khi Thân Nhân Qua Đời:
  • Liên lạc Nhà Quàn đã chọn ở phần 1.
  • Xin liên lạc ông Hoàng Hải, số điện thoại (512) 773-9658.
  • Hoạch định chương trình Tang Lễ với Nhà Quàn.
  • Gặp Cha Chánh xứ để hoàn thành chương trình Tang Lễ – xin điện thoại: (512) 834-8483 để lấy hẹn.