Lent Season – Mùa Chay

Tĩnh Tâm Mùa Chay

 1.  Lễ Tro (Ash Wednesday) - Ăn Chay Kiêng Thịt
  Thứ Tư, ngày 17 tháng 02 @8:00AM &12:15PM &7:00PM (Song Ngữ)
 2. Kiêng Thịt (No Meat): mỗi Thứ Sáu – từ 14 tuổi trở lên
 3.  Ăn Chay (Fasting): từ 18 cho đến 59 tuổi
 4. 14 Đàng Thánh Giá (Stations Of The Cross): sau các Thánh Lễ chiều Thứ Sáu
 5.  Bí Tích Hoà Giải (Reconciliation):
  a. Thứ Bảy, ngày 20 tháng 3: Trước và sau Thánh Lễ
  b. Chúa Nhật, ngày 21 tháng 3: 4-6 PM Bí tích hoà giải
  c. Thứ Hai-Thứ Bảy, ngày 22-27 tháng 3: Trước và sau Thánh Lễ
 6. Tĩnh Tâm Mùa Chay (Lent Retreat): “CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH & THÁNH GIUSE”
  a. Giảng Phòng: Linh mục Peter Trần Quang Diệu
  b. Chương trình: Từ ngày 22 tháng 3 cho đến ngày 24 tháng 3
 7.  Lễ Lá (Palms Sunday):
  a. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 @7:00PM
  b. Chúa Nhật, ngày 28 tháng 3 @8:00AM, 9:45AM, 12:30PM (English)
 8. Lễ Truyền  Dầu – Chỉ Dành Cho Tu Sĩ Vì Dịch Bệnh Corona
  Thứ Ba, ngày 30 tháng 3 @10:30AM tại Nhà Thờ St. Vincent de Paul
 9. Thứ Năm Tuần Thánh (Holy Thursday): ngày 01 tháng 4
  a. Thánh Lễ Tiệc Ly @7:00PM (Song Ngữ)
  b. Rước Thánh Thể
  c. Chầu Thánh Thể
 10. Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday): ngày 02 tháng 4 - Ăn Chay Kiêng Thịt
  a. 14 Đàng Thánh Giá trọng thể @3:00PM
  b. Tưởng Niệm cuộc Thương Khó của Chúa @7:00 PM
  c. Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá
 11. Vọng Phục Sinh (Easter Vigil): Thứ Bảy, ngày 03 tháng 4 @8:30PM (Song Ngữ)
 12. Chúa Phục Sinh (Easter Sunday): Chúa nhật, ngày 04 tháng 4 @8AM, 10AM, 12PM (English)