Tin Tức Giáo Xứ

Tin Tức Giáo Xứ

Ban Giáo Dục của GX sẽ tổ chức chuyến đi tham dự Đại Hội Giới Trẻ của Địa Phận Austin (DCYC) vào ngày 2-4 tháng 2, 2024 cho các em đang học lớp 9-12 trong các trường trung học. Để biết thêm chi tiết xin vào trang mạng giáo xứ https://hvmcc.org/dcyc, hoặc [email protected]ầy Trác Quân, [email protected]ưởng John Văn,  Thầy Trần H. Thịnh - [email protected]

Chương Trình Giáo Lý Cho Người Tân Tông và Người lớn chưa lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023 và kết thúc vào ngày 14 tháng 4 năm 2024. Lớp sẽ học vào mỗi Ngày Chúa Nhật từ 8:30AM đến 9:30AM. Xin liên lạc với Sr. Ane Nguyen (512) 736-7463

Xin cha mẹ và người đỡ đầu của các em nhỏ muốn được Rửa Tội hãy điền phiếu “Rửa Tội Trẻ Em” có để sẵn dưới cuối Nhà Thờ hoặc trong website của giáo xứ https://www.hvmcc.org/forms/. Cha mẹ và người đỡ đầu cần tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023 lúc 7:45pm tại phòng #103 để chuẩn bị cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật, ngày 25 tháng 11 sau Thánh Lễ 12:30 PM.